Pracovně rehabilitační středisko

O projektu

Projekt ESF – OPZ podpořený v rámci výzvy č. 082 (CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0015504)

Vývoj a pilotní ověření konceptu pracovně rehabilitačního střediska

Březen 2020 – prosinec 2022

 

Kontext:

Pracovní rehabilitaci zabezpečuje dle Zákona o zaměstnanosti §69, odst. 1 krajská pobočka Úřadu práce ČR (dle místa bydliště žadatele). K zabezpečení pracovní rehabilitace využívá ÚP ČR vlastní specializované zaměstnance (koordinátor/poradce pro zaměstnávání OZP, poradce pro pracovní rehabilitaci). Dále pověřuje zabezpečením PR jiné fyzické či právnické osoby (na základě písemné dohody). §69, odst. 1 zákona o zaměstnanosti dále stanovuje, že pracovní rehabilitaci zabezpečuje ÚP ČR ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky. Tato střediska nebyla dosud v ČR zřízena (na rozdíl od sousedních zemí, např. Německo, Rakousko – kde jsou již mnoho let běžnou praxí a pozitivně ovlivňují proces pracovní integrace OZP).

Cíl projektu:

Vytvořit a pilotně otestovat koncept pracovně rehabilitačního střediska. Koncept bude v praxi ověřen ve 3 okresech (Chomutov, Pardubice, Brno). V rámci projektu zabezpečí příjemce (Asociace pracovní rehabilitace ČR) a jeho regionální partneři (Česká abilympijská asociace – Pardubice; AGAPO Brno), v úzké součinnosti se třemi kontaktními pracovišti ÚP ČR, pracovně rehabilitační služby s využitím 3 pilotních pracovně rehabilitačních středisek pro celkem 120 osob se zdravotním postižením (3 x 40 OZP). Cílem projektu je ověřit funkčnost a efektivitu pracovně rehabilitačního střediska v prostředí pracovní rehabilitace a prozkoumat přínosy a bariéry související s navrženým konceptem. Veškeré aktivity související se zabezpečením pracovní rehabilitace pro účastníky projektu budou hrazeny z jeho rozpočtu. Výstupem projektu bude zpracovaná metodika kvalifikačních standardů a postupů pracovně rehabilitačního střediska, návrh postupu na zřízení a financování těchto středisek a podrobná evaluační zpráva. Výstupy jsou vytvářeny ve spolupráci s klíčovými stakeholdery a jsou průběžně předkládány k připomínkování. V závěru projektu budou finalizované výstupy předány MPSV a ÚP ČR. Rozhodnutí, zda bude navržený koncept pracovně rehabilitačních středisek aplikován do praxe (tzn. dojde ke zřízení pracovně rehabilitačního střediska dle §8, písm. j) Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.)  je ve výhradní kompetenci GŘ ÚP ČR, resp. MPSV jako nadřízeného správního úřadu.